שיעור / תשמ"ד דף מס' 5

מסכת נדרים, פרק ראשון (ז.)

בעניין ספק צדקה (הרב ליכטנשטיין)

א. נדרים ו:, "בעי רב פפא יש יד לפאה... בין לעשירים"; רמב"ם על הרי"ף על אתר; רשב"א, ד"ה יש יד לפאה; ר"ן, ז., ד"ה לענין

ב. חולין קלד., "הגר שנתגיר... רמי ליה".

ג. ירושלמי פאה פ"ד ה"ז, "רבי יהודה בשם... הב ליה"; ספרא, פ' קדושים, סוף פ' א', "מנין שספק... אותם".

ד. ירושלמי חלה פ"ג ה"ד, "תמן תנינן... מן השבט".

ה. או"ז הל' צדקה סי' יח; רמב"ם מתנות עניין פ"ח: ה"ב; בכורים פ"ח: ה"ט; מתנות עניים פ"ד: ה"ט.

ו. שו"ע יו"ד סי' רנז ס"ג; ס' תח ס"ג; ס' רנט ס"ה ובש"ך ס"ק יד ובפתחי תשובה ס"ק י'; שו"ת חתם סופר חיו"ד סי' רמ.