שיעור / תשמ"ד דף מס' 4

מסכת נדרים, פרק ראשון (ג:)

בעניין בל יחל בנזיר (הרב עמיטל)

ג. מקיש נזירות לנדרים וכו'

פג: ר"ן ד"ה אמרי

יז. שטמ"ק בשם הרנב"י בא"ד ונדרי נזירות וכו'

טו. ר"ן ד"ה הלכה

נדה מו. אר"ה הקדיש ואכל וכו' עד אסמכתא בעלמא

נזיר ג: משנה וגמ' עד ורבנן מ"ט.

נזיר יא. משנה וגמרא עד תנאו בטל

נזיר טז: גמ' איתמר עד ואי לא לא

נזיר לח: גמ' תנא ושייר ובשטמ"ק שם סוף ד"ה לחייב

נזיר לט. משנה ותוד"ה סתם

רמב"ם נזירות פ' א: הל' א,ב,ג,ט ופ"ו ה"א.