שיעור / תשמ"ד דף מס' 3

מסכת נדרים, פרק ראשון (ג:)

בעניין בל תאחר (הרב ליכטנשטיין)

א. ר"ה ד. "ת"ר חייבי דמים... מעוט מועדים שנים"

ב. ר"ה ו. "ת"ר מוצא שפתיך... עובר בעשה", ו: "ואמר רבא כיון... עובר בב"ת"

ג. ר"ה ד. תוד"ה צדקות, ד: תוד"ה לקט, רשב"א ד. ד"ה וצדקות ריטב"א ד. ד"ה ת"ר (וביתר הרחבה ו. ד"ה אמר רבא)

ח' הר"ן ד. "צדקות... מיד עובר בבל תאחר".

ד. ר"ה ו: "בע' ר' זירא יורש... בשמחה"

ה. רמב"ם סה"מ ל"ת קנה, קנז, רמב"ן (מ"ע צ"ד) "וכן עוד... כמו שנתבאר".

ריטב"א ר"ה ו: ד"ה אמר רבא (בשני)

ו. רמב"ם מעשה הקרבנות פי"ד הי"ג, מתנות עניים פ"ח ה"א.

ז. נדרים ג: "אמר מר... טהרה", רשב"א ד"ה ה"ג.

רמב"ם נזירות פ"א ה"ד ופ"ה הכ"א.