שיעור / תשמ"ד דף מס' 2

מסכת נדרים, פרק ראשון (ב.)

בעניין פיו ולבו שווים (הרב עמיטל)

רא"ש (ב.) ד"ה האומר.

תרומות פ"ג מ"ח ור"ש.

שבועות כו: "אמר שמואל..." כ: משנה ותוס'.

כה: משנה ותוד"ה נדרי שגגות; תוד"ה כשם (שבועות כח:) כח. "היכי נדר..." ור"ן, ובתוד"ה מוכס

ריטב"א (יח:) על המשנה סתם נדרים להחמיר".

נזיר ב: "האומר אהא..." ורש"י ותוד"ה מהו דתימא, ובפיהמ"ש לרמב"ם

רמב"ם נזיר פ"א, הל' ה-ו, נדרים פ"ב ה"ב: שבועות פ"ב ה"י מעשה הקרבנות

פי"ד ה"ב.

רשב"א קידושין נ. ד"ה ואסיקנא.