שיעור / תשמ"ד דף מס' 1

מסכת נדרים, פרק ראשון (ב.)

בעניין שם בשבועה (הרב ליכטנשטיין)

א. שבועות לה. משנה; לה: "ובכל כנויין... ושמעה קול"

לו. "אמן בו שבועה... תרי זימני" ובתוד"ה והוא

ב. רמב"ם שבועות פ"ב הל' ב-ז וראב"ד.

ג. נדרים ב. תוד"ה ושבועות, ר"ן ד"ה ושבועות (ריטב"א, "שבועות כשבועות... חפץ שבועה). רשב"א ד"ה שבועות

ד. ספרי פ' נשא "והשביע...סדר שבועה", "והשביע אלא... ביו"ד ה"י" (ובנצי"ב)

ה. שבועות לח: תוד"ה לאתפושי.