דף מקורות / תשל"ד דף מס' 65

מסכת קידושין, פרק שלישי

בעניין משפטי התנאים (הרב ליכטנשטיין)

[הסוגיה העיקרית בגיטין עה.-עה: "ת"ר ה"ז גיטיך וכו' עד המשנה. ויש

ללומדה היטב עם כל התוס'. ועם הרמב"ן בחי' או בספר הזכות. בר"ן על הרי"ף

שם ניתן למצוא רשימה מפורטת ואנליטית יותר של המקורות הבסיסיים].

א. הדינים הבסיסיים [פרט לתנאי כפול, ומתנה ע"מ שכתוב בתורה]

1. תנאי קודם למעשה - ב"מ צד. במשנה, ובגיטין עה.; רמב"ם אישות פ"ו הל' א-ד. ובראב"ד שם. (הראב"ד בהל'
א' שייך להל' ד) חי' ר' חיים הלוי שם.

2. תנאי שאפשר לקיימו- ב"מ צד. במשנה והגמ' עליה בסוף הפרק; גיטין פד. "ת"ר ה"ז גיטיך עמ' שתעלי... הא
מני רבנן היא". רמב"ם אישות פ"ו הל' ז-ח, יא-יב.

4. תנאי בדבר אחד ומעשה בדבר אחר- גיטין עה: ובתד"ה דתנאי; ב"ב קלז: תד"ה לא; אבני מילואים סי' לח ס"ק
ו.

5. אפשר לקיים ע"י שליח - כתובות עד. "אתמר נמי.. להדדי". תד"ה תנאי (לפחות עד "להכי פליגי עליה") גיטין
פד. תד"ה ע"מ [א"ז ב"מ סי' רצט- ש].

ב. מקרים שבהם לכמה שיטות לכ"ע א"צ במשפטי התנאים.

1. בממון - רמב"ם אישות פ"ו הל' יג-יד, זכיה ומתנה פ"ג ה"ח ובראב"ד.

2. במקום אומדנא וגילוי דעת - קידושין ו: תד"ה לא; שם מט: תד"ה דברים [וביתר ביאור כתובות צז. תד"ה זבין]

3. כשהמעשה לא נעשה עדיין - ביצה כ. "ההוא גברא... לא שקיל". ובבעה"מ, ראב"ד ורמב"ן שם.

4. בתנאי מעכשיו או ע"מ - רי"ף גיטין (לז: באלפס) ובבעה"מ וראב"ד שם; רמב"ם אישות פ"ו הל' יז-יח. חי'
הרמב"ן גיטין עה: סד"ה אתקין; [בעל העטור לז: "השני תנאי כפול... יתקיים המעשה"] רא"ש גיטין פ"ו סי' ט.

ג. פסק ההלכה - ב"ב קלז: רשב"ם ד"ה ואם לאו; רמב"ם אישות פ"ו הל' א-ב, יג-יד; רמב"ן גיטין עה. בחידושיו
ובעיקר בספר הזכות; או"ז ב"מ סי' שא; עטור לז: "ומסתברא... יתירתא"; סכום בר"ן על הרי"ף בגיטין עה. [נ.ב. כמה מן
המקורות הנ"ל עוסקים אף בענין חלוק ממון ואסור, וענין אומדנא].

ד. תנאי בטל ומעשה קיים, למה לא יבטל אף המעשה - כתובות נו. תד"ה הרי (עד "שלא התנאו ע"מ שכתוב
בתורה"] ובתו"י על אתר. [מפורש יותר בחי' הרמב"ן ב"ב קכו: ד"ה ה"ז].