שיעור כללי / תשנ"ו דף מס' 64

מסכת קידושין, פרק שלישי (סז:)

בעניין ביטול ומחילת תנאי (הרב עמיטל)

גמ' כתובות עב סוף עמוד ב', "איתמר קדשה על תנאי וכו'... בעילת זנות".

 

שם, תד"ה לא תימא בא"ד, "וא"ת והיכא סלקא".

 

ר"ן שם בסוגיא ד"ה גרסינן בגמרא, בא"ד, "וא"ת והיכא... ע"כ ותמיהני".

 

חידושי הריטב"א שם, ד"ה איתמר קדשה על תנאי.

 

שם, גמ' עד., "אמר עולא אמר ר' אלעזר... הימנה גט".

 

תשובות הרא"ש כלל ל"ה אות ט' וכלל מ"ו אות ב'.

 

רמב"ם, פ"ז מהל' אישות הכ"ג, בהשגות, מגיד משנה ד"ה המקדש וכסף משנה שם.

 

רמב"ם הל' גירושין פ"ח ה"א.

 

שם, הכ"א והכ"ג ובמגיד משנה שם.

 

רמב"ם הל' אישות פ"ו הלכה א -ב; שם הי"ז.

 

ועיין רמב"ם פ"ט מהלכות גירושין הל' ט-י ובמגיד משנה דם.