שיעור כללי / תשל"ד דף מס' 63

מסכת קידושין, פרק שלישי (סז:)

בעניין אפשרות של פקיעת קידושין ללא גט (הרב עמיטל)

ס"ז: (בסוף העמוד) "אלא אמר ר' יונה... לחומרא מקשינן".

תוד"ה "הכל מודים".

יבמות מ"ט: (בסוף העמוד) "אמר אביי הכל מודים וכו'".

שם תוד"ה "סוטה" עד "דרך הויה אסרה תורה".

שם חידושי הרמב"ן ד"ה "סוטה נמי".

חידושי הרמב"ן ליבמות י"א. ד"ה "הא דאמר רב צרת סוטה" עד "לענין יבום וחליצה".

יבמות ג: תוד"ה "לא תעשה" עד "בעי למילף".

יבמות ט. תוד"ה "והרי".

יבמות ל"ט. "כנסה הרי היא וכו'".

נדרים כ"ט. בר"ן ד"ה "א"ל אביי".

יבמות ע"ט: משנה וגמ' עד "לא הוה ממזר".

רמב"ם וראב"ד הל' אסורי ביאה פט"ו ה"ב.

אבני מילואים סי' י"ח ס"ק א'.