שיעור כללי / תשנ"ו דף מס' 62

מסכת קידושין, פרק שלישי (סו:)

בעניין קביעת ממזרות (הרב ליכטנשטיין)

 

א. יבמות מ"ט. המשנה (עד "לקיים דברי רבי יהושע"); בגמרא שם עד "אי כשמואל".

 

ב. קדושין ס"ו: "וכל מי שאין לה ... שבתורה; ס"ז: "כל שאין ... לחומרא מקשינן" ובתד"ה מנא; רמב"ן ד"ה אי הכי או ריטב"א
ד"ה אי הכי [תד"ה הכל].

 

ג. יבמות מ"ד: "הכל מודים בעבד ... הולד כשר", ובתד"ה עשאה [ובמקביל בקצת יתר הרחבה כתובות כ"ט: תד"ה חילולין];
מ"ה: "לדברי הפוסל... כלל", ובתד"ה מה.

 

ד. ירושלמי קדושין פ"ג הל' י"ב "תני עכו"ם ועבד...ולא על אחרים קידושין".

 

ה. יבמות ט"ז: תד"ה קסבר.

 

ו. רמב"ם פט"ו מהל' איסורי ביאה הל' א' [ופ"ד הל' א'].

 

ז. יבמות ט'. תד"ה והרי; תוס' הרא"ש שם ד"ה והרי (בעיקר בסוף הדיבור "ורבינו מאיר ... נמי"); רמב"ן ד"ה והרי.