דף מקורות / תשל"ד דף מס' 61

מסכת קידושין, פרק שלישי (סה:)

בעניין עד אחד נאמן באיסורין (הרב ליכטנשטיין)

א. גיטין ב:, "ולרבה דאמר... משנים" ובתד"ה עד; חי' הרמב"ן, ד"ה עד; (חי' הרשב"א, ד"ה אימור; חי' הר"ן, ד"ה עד;)
ספרי על דברים יט: טו, "לא יקום... ר' יהושע";

ב. יבמות פז;, ראשית המשנה והגמרא עליה, "מדקתני... אקילו בה רבנן..." ובתד"ה ברי וד"ה מידי; ת"י, ד"ה מידי; רמב"ן,
ד"ה מי דמי; (רמב"ן חולין י:, ד"ה עד, הוצ' רייכמן;) רשב"א, ד"ה ולענין; (ריטב"א, ד"ה מי דמי וד"ה היא גופה; "אור זרוע", ח"א
סי' שס"ז, "וק"ל גדול ששחט... לא תתן מכשול"; מרדכי, חולין, סי' תקע"ט.

ג. קדושין סה:, "אמר אביי אמר לו... לא תפקה" ובתוס' שם; ספר הישר לר"ת, סי' קי"ט; תוס' רי"ד, ד"ה אמר לו; (ראב"ן,
סי' ס"ד); (גיטין נד:, תד"ה אמר אביי;) רמב"ן, קדושין סה:, "והלה שותק... בסיוע שמים" או רשב"א, "אמר אביי... כנ"ל"; (ר"ן
על הרי"ף, כח: באלפס, ד"ה גרסינן בגמרא); רמב"ם, פ"ג הל' שגגות הל' ב'; פט"ז הל' סנהדרין הל' ו'; פי"ט הל' פסולי
המוקדשין הל' ט"ו ובראב"ד שם; פי"ג הל' מטמאי משכב ומושב הל' ח' ובראב"ד; (שו"ת הרשב"א, ח"א סי' תקמ"ה); (מרדכי סי'
תקכ"ט, "וכתב ראבי"ה... עכ"ל").

ד. פסחים ד: תד"ה הימנוהו; "בעל המאור" (א: באלפס); ראב"ד, "כתוב שם" (ההשגה על בעה"מ שמודפסת באלפס
משובשת); רמב"ן, חולין י:, "וק"ל הא... שוחטין וכתחלה" (הוצ' רייכמן); או רשב"א, תה"א, בית א', שער א', ז., "ואשה ועבד...
יפה" רמב"ם, פי"א הל' עדות הל' ד'; (שו"ת דברי אמת, סי' א').

ה. קצוה"ח, סי' ל"ח ס"ק ב', "יראה לי... מנזקי ממון"; נתה"מ שם, "ועיין בס' קצה"ח... יפה כתב"; ריטב"א, יבמות פח:,
ד"ה והא אמר עולא; רמב"ם, פ"ט הל' רוצח הל' י"ד-ט"ו ובראב"ד שם; (חי' ר' חיים הלוי על הל' י"ד; ש"ך, "יורה דעה", סי' קכ"ז
ס"ק י"ד) (כריתות יא:, תד"ה אמרו).

ו. הגהות מרדכי, קדושין, סי' תקמ"ח (ה. במרדכי), "הא לא מיקרי... לדברי השליח".

ז. סיכום לפסק - מרדכי, יבמות, סי' ע"ג, או רא"ש, גיטין, פ"ה סי' ח-יג; שו"ע יו"ד, סי' קכ"ז.

(נ.ב. 1. לפני לימוד הסוגיא בעיון ומתוך המקורות הנ"ל, מאד יעוץ, ראשית כל, ללמוד את כל הגמרות דלהלן, עם רש"י א.
יבמות פז:-פח. ב. קידושין סה:-סו. ג. כריתות יא:-יב., "אמרו לו... השתא נטמאת מאי"

2. המקורות הנ"ל דנים במקור עאנ"ב, אופי הנאמנות, מי נאמן, האם ע"א

נאמן הן להתיר והן לאסור, ומה מעמדו מול הכחשה או חזקה. אך אין

כאן רשימה העוסקת בהגדרות "איסורין". נקודה זו טעונה דיון נרחב נפרד).