שיעור כללי / תשנ"ו דף מס' 60

מסכת קידושין, פרק שלישי (סה.)

בעניין הן הן עדי ייחוד הן הן עדי ביאה (הרב ליכטנשטיין)

א. גיטין פ"א. המשנה השניה והגמרא עליה וברש"י ד"ה הן הן; עדויות פ"ד מ"ז "המגרש... בה" ובפיה"מ להרמב"ם שם; קידושין ס"ה. "איתיביה... בה",
וברש"י ד"ה אמרינן; רמב"ם פ"ג הל' אישות הל' ה'; פ"י הל' גירושין הל' י"ח.

ב. מכות ז'. "רבי טרפון... כמנאפים"; בבא מציעא צ"א. רש"י ד"ה במנאפים; רבינו יהונתן בשטמ"ק שם ד"ה במנאפים; רמב"ם פ"א הל' איסורי ביאה הל' י"ט.

ג. שבועות ל"ג: "ת"ר מנין... ממון", "ר' יוסי הגלילי... בלא ראיה"; ל"ד. "ר' יוסי הגלילי ... או שלם הרג" ובתד"ה דאי [רמב"ם פ"ה הל' חובל ומזיק הל' ד'-ה'].

ד. ספר המצות להרמב"ם ל"ת ר"צ, וברמב"ן שם (בסוף) "וכן מאומד... הן"; רמב"ם פ"כ מהל' סנהדרין הל' א'; פ"ח מהל' נזקי ממון הל' י"ג.

ה. מרדכי קידושין סימן תקל"א (בסוף) "בספר החכמה...הר"ם"; מרדכי גיטין סימן תנ"א בעיקר "כתב הר"ם...א"צ גט", "ועוד הביא ראיה... ברשותו הוי" [ביתר
הרחבה בתשובות מיימוניות, ספר אישות סימן א']; שו"ת הרשב"א סימן אלף קצ"ג; יבמות מ"ה: תד"ה מי (בסוף) "ויש מפרשים... שם".

[ו. כתובות ט'. "האומר פתח פתוח ...דמי"; רא"ש יבמות פ"ב סימן ח' "ורבינו מאיר...דיש כאן טומאה"; גיטין פ"ח: המשנה; פ"ט:"אמר עולא ... למדינת
הים"].

ז. שו"ע אבן העזר מ"ב:ד ברמ"א "וצריכים... והוכחות", ובבית שמואל ס"ק י"ב ופתחי תשובה ס"ק י"ב; חושן משפט סימן צ' ס"ו וסט"ז (המקור בטור בסוף
הסימן בשם הרמ"ה), ובקצוה"ח ס"ק ז'.