שיעור כללי / תשנ"ו דף מס' 59

מסכת קידושין, פרק שלישי (סג:)

בעניין נאמנות אב לעונשין ולקרבן (הרב ליכטנשטיין)

א. סג:, "איבעיא להו... אבל לא למכות ולקידושין" ובתוספות שם; תוס' רי"ד, ד"ה ואזדא (שניהם) [נ.ב. הגמרות המצוטטת בדבריו היא: קדושין פ.,
"מלקין על החזקות... אחריה"]; תוס' הרא"ש ד"ה נאמן [הגמרות המצוטטות: 1. גיטין נד:, "ת"ר היה עושה... ואמר ליה"; 2. קדושין עד., "שלשה נאמנין...
אינו נאמן"]; תוס' טוך, ד"ה נאמן.

 

ב. רמב"ן סד., ד"ה הא דאמרינן (יסודי); רמב"ן, כתובות יט:, ד"ה ומ"ה עד בכך (נדפס בחי' הרשב"א, או בהוצאת ע. שבט, בכרך נפרד); כתובות כב.,
"אמר רב אשי... ולא ליבם", ובריטב"א, ד"ה מנין.

 

ג. יבמות לט:, "אשתמודעינהו... ואפילו אשה"; רי"ף שם, יג. באלפס, ואישתמודעינהו ... בין לענין ממונא"; רמב"ם פ"ד מהל' יבום וחליצה הל' ל"א
[ובפי"ג הל' גירושין הל' כ"ט].

 

ד. נדה מח:, "ת"ר כל הנבדקות... שתחלוץ" (עדיף עד "חזקה דרבא"), רמב"ן ד"ה גמרא, עד "מוסר לאמו"; ר"ן ד"ה ת"ר, עד "הרמב"ן ז"ל"; רמב"ם
פ"ב הל' אישות הל' כב-כג; ["ספר התרומה", סי' קל"ג, ד"ה הלכך (הראשון); [מרדכי, יבמות, (ד. בדפי הספר) סי' נח-נט, "מצאתי הרב... הכרת זקן סגי" ];
ריטב"א קדושין סד., ד"ה והא דתניא.

ה. רמב"ם אישות ט:י-יא; סנהדרין טז:ו; שגגות ג:ב; איסורי ביאה א:כב; נזירות ט:יז, "וכן עד... בעד אחד"; [המקור בירושלמי נזיר פ"ח ה"א, "אמר
פלוני אכל חלב... בעד אחד"]; איסורי ביאה א:כ-כא; כ:יג.

ו. כריתות יא:, "אמרו לו... מזיד הייתי" [ובתד"ה אמרו].

 

ז. "פני יהושוע", קדושין סד., ד"ה וי"ל דאיירי וד"ה נאמן, ודבריו מ"קונטרס אחרון" שם; שב שמעתתא: שמעתא ו' פרקים י-יב [שם, ד:ח].