שיעור כללי / תשנ"ו דף מס' 58

מסכת קידושין, פרק שלישי (סג.)

בעניין קטן שקידש לאחר שיגדיל (הרב עמיטל)

משנה למלך פ"ד מהל' אישות ה"ז עד "הנחמדים ודוק".

יבמות דף ל"ד. גמ' "ואי בעית אימא באיסור בת אחת וכו'".

שם רש"י ותוד"ה "מתוך שלושה עשר".

שם תוס' הרא"ש ד"ה "בשופעת".

שם הרמב"ן ד"ה "מצינו". עד "ואוקימנא כר"ש".

שם רשב"א ד"ה "הג' רש"י" עד ואוקימנא כר"ש.

רשב"א חולין י"ב: בא"ד "ורבנו הרב ז"ל תירץ".

ירושלמי יבמות פ"ה ה"ו "שמואל אמר דברי ר"מ וכו'".

קדושין י"ט. גמ' "ת"ש איש פרט לקטן", וברש"י שם ותוד"ה "ומדאורייתא".

כתובות ע"ג: רש"י ד"ה קטן.

סנהדרין נ"ב: גמ' "ת"ר איש פרט לקטן", וברש"י שם.

קדושין דף מ"ד. רש"י ד"ה קדושין דמדעתה.

יבמות דף י"ט: רש"י ד"ה קדושין דעלמא.

נדרים ל. ר"ן ד"ה אשה נמי.

ועיין שו"ת נודע ביהודה מה"ת אבן העזר סי' נ"ד באמצע מקטע ד"ה "והנה קשה לי" עד סוף הקטע "ונראה דגם הא...".

אבני מילואים סי' מ"ג ס"ק ב'.