שיעור כללי / תשנ"ו דף מס' 57

מסכת קידושין, פרק שלישי (סב.)

בעניין תרומה במחובר (הרב ליכטנשטיין)

א. תרומות פ"א מ"ה, ובפיה"מ להרמב"ם שם, "וכל זה... ממין אחר", ובר"ש, ד"ה מן התלוש; תוספתא תרומות פ"ב ה"ז [וה"ח].

ב. קדושין סב., "תנן התם... כמחוסר מעשה דמי", ובתד"ה אין; ריטב"א, ד"ה ת"ר אין תורמין; תוס' הרא"ש, ד"ה אין תורמין; [פסחים לג., רש"י ד"ה
שהיתה לו]; מאירי ד"ה במחובר, עד "אלא בכרי".

[ג. חלה פ"ב מ"ה; תרומות פ"א מ"י, ובר"ש ד"ה נגמרה, "ואם תאמר... קדש לה'"; חלה פ"ג מ"א; רמב"ן קדושין מו:, ד"ה הא דאמרינן; רמב"ם פ"ח הל'
בכורים הל' א-ב ובראב"ד שם].

ד. רמב"ם, פ"ה הל' תרומות ה"ט.

ה. ספרי, קרח, פיסקא ה', "והרמתם ממנו... על פירות הארץ", ובעמק הנצ"יב, "שלא יתרום... בשיטת התוס'".

ו. בכורים פ"ב מ"ד; שם, פ"ג מ"א; ירושלמי שם, "כיצד... פרי"; ר"ש שם.

ז. רמב"ם פ"ב הל' טומאת אוכלין ה"א; שם, פי"ב ה"א; [נדה נז, "עולשין שזרען... לא שמה מחשבה"; נא., "אמר רבא ומודה... שמע מינה"].