דף מקורות / תשל"ד דף מס' 56

מסכת קידושין, פרק שלישי (סא.)

בעניין כלל לאו אתה שומע הן (הרב ליכטנשטיין)

א. הסוגיה כאן סא.-סב.; רש"י על המשנה, תד"ה כל (בסוף דבריהם), רמב"ן ד"ה כל; תד"ה בשלמא; רמב"ן ד"ה אמר "הקשה
ר"ת...כלל" (והשווה גיטין מו: המשנה הראשונה והגמ' עליה, ובחי' הר"ן שם מה: ד"ה והוא) תד"ה בשלמא; רמב"ן ד"ה בשלמא.

ב. שבועות לו.-לו: - "אל יכך..." עד סוף הפרק; תד"ה ה"ג; רמב"ן מד"ה ה"ג עד סוף הפרק (ובעיקר ד"ה ולי).

ג. נדרים י: - יא:; ר"ן שם יא. ד"ה דתנן ר"מ אומר, [והשווה להלן טז. ד"ה שבועה] יא: תד"ה תניא [רמב"ם נדרים פ"א הל' יח, כ,
כא ובראב"ד שם].