דף מקורות / תשל"ד דף מס' 55

מסכת קידושין, פרק שלישי (ס.)

בעניין חצי אשה (הרב ליכטנשטיין)

א. תד"ה אפילו, ריטב"א ד"ה אמר מורי.

ב. לעיל ז. "אמר רבא התקדשי לי לחציי... נסיבנא".

ג. גיטין פב. המשנה, ושם פב: "בעי ר' אבא... למיסרא אראובן"; חי' הרשב"א שם ד"ה הא דבעי, וד"ה הא דאמרי (הוא באמת
המשך הדבור הקודם, ונפרד בטעות המדפיס) עד "תופסים בה וצ"ע".

ד. גיטין מג. "אמר רבא כשם... גמרו קידושי ראשון".