שיעור כללי / תשנ"ו דף מס' 54

מסכת קידושין, פרק שלישי (ס.)

בעניין על מנת כתנאי (הרב ליכטנשטיין)

א. ס., "האומר לאשה... ואנא דאמרי כרבנן"; "על מנת שאתן... קמ"ל"; המשנה ס:, "על מנת שיש לי... קמשמע לן".

ב. מח:, המשנה; מט:, המשנה; מט., "אמר עולא מחלוקת... אינה מקודשת"; "ירושלמי פ"ב ה"ב, "אמר ר' יוחנן... אתיא".

ג. כתובות עב:, "המקדש את האשה... קפידיה קפידא", ובתד"ה ומידי; ירושלמי שם פ"ז ה"ז, עד "נדר הוא"; רמב"ן ד"ה רב אשי אמר.

[ד. גיטין מו:, המשנה הראשונה והגמרא עליה; חי' הר"ן, מה:, ד"ה והוא; "ספר הזכות" להרמב"ן, גיטין לח., באלפס (לקראת סוף הטור הראשון), "ואם נדחה
אנחנו... בדבר שעבר"].

ה. רמב"ם, פ"ז הל' אישות הל' ב', י', כ"ג וב"כסף משנה" שם, "ובפרק המדיר כתב... עכ"ל"; פ"ח מהל' גירושין הל' א'.

ו. פסחים ד:, "איבעיא להו... בממוניה", וברש"י ד"ה לאה מבעיא.