דף מקורות / תשל"ד דף מס' 53

מסכת קידושין, פרק שלישי (ס.)

בעניין כל האומר ע"מ כאומר מעכשיו (הרב ליכטנשטיין)

א. הסוגיה כאן ס.-ס: תד"ה איכא. [רשב"א ד"ה רב יהודה].

ב. רמב"ם אישות פ"ו הל' טו-יח, גירושין פ"ח ה"א, ובמ"מ ד"ה ולכתחילה וד"ה לפיכך; שם פ"ט הל' א-ה

ג. [ביצה כ. "ההוא גברא... לא שקל" בעה"מ שם ויש מפרשים וכו' ובראב"ד שם; רמב"ן במלחמות אחרי שמצטט
את הראב"ד "אבל מצאתי עוד בירושלמי... הנה נכון"].