שיעור כללי / תשנ"ו דף מס' 52

מסכת קידושין, פרק שלישי (נט:)

בעניין רמות שונות באישות (הרב ליכטנשטיין)

א. נט:, "מעכשיו ולאחר שלשים... לחבריה שבק", ובתוס' ר"י הזקן שם; תד"ה אפילו (עד "יגמרו"); [רמב"ם, פ"ז הל' אישות הל'
כ"ב].

 

ב. ויקרא יט:כ-כב, וברש"י שם; כריתות י:, המשנה; גיטין מג., "אמר רבא כשם... וחזרה ונתקדשה".

 

ג. רמב"ם פ"ד מהל' אישות הל' ח'; פי"א מהל' גירושין הל' ו'; פ"ד מהל' אישות הל' ט"ז ובראב"ד שם.

 

ד. סנהדרין נב:, "תנו רבנן איש... אחרים" וברש"י שם [שם, נא., רש"י ד"ה עובד כוכבים (בראש העמוד)]; תד"ה פרט לאשת קטן;
קדושין יט., "בעי ריש לקיש... קמ"ל", ובתד"ה מדאורייתא.

 

ה. יבמות צב:, "אמר רב מניין... אסורה ליבמה"; נדרים עד., "שומרת יבם... לאישה" (רצוי עד למשנה, עה.); כתובות נח., "היבם אינו
מאכיל... דאחיו הוא"; תד"ה ואפילו, "ולר"ת נראה... מיכל אכלה"; כתובותו פ:, "שומרת יבם שנפלו... בחזקת יורשי האב"; שם, "איבעיא
להו... אין אני קובר".