שיעור כללי / תשל"ד דף מס' 51

מסכת קידושין, פרק שלישי (נט.)

בעניין מקדש לאחר ל' ונתאכלו המעות (הרב עמיטל)

רמב"ן, רשב"א, ריטב"א ר"ן ומאירי על אתר

יבמות צג. תד"ה קנוי לך;

כתובות פב. תד"ה הא דאמר;

ריטב"א ו. ד"ה ופריקנן וד"ה ואיכא דקשיא,

ריטב"א דף מו ד"ה היתה אוכלת

נדרים כט: "מידי דהוה האומר לאשה"

ר"ן שם ד"ה פשיטא,

רמב"ם מכירה פ"ב ה"ט.