דף מקורות / תשל"ד דף מס' 50

מסכת קידושין, פרק שלישי (נט.)

בעניין אתי דיבור ומבטל דיבור (הרב ליכטנשטיין)

א. הסוגיה נט.-נט: "לא בא... לא בטליה", ובתד"ה מיד, לא אם, חי' הרמב"ן ד"ה איתיביה וד"ה קשיא (עד "אע"ג
דאית ביה מעשה כל דהו"); רשב"א ד"ה אלא; ריטב"א ד"ה לא (לפחות עד "ומבטל דבור") ד"ה שאני, וד"ה מעשה;
רמב"ם אישות פ"ז ה"י; רא"ש פ"ג סי' ג "לאבא...להאי לישנא"; תוס' רא"ש ד"ה לא.

ב. ירושלמי גיטין פ"ד ה"ב עד "תקון העולם"; ירושלמי תרומות פ"ג ה"ד "ולית ...בדרום".