דף מקורות / תשל"ד דף מס' 49

מסכת קידושין, פרק שלישי (נט.)

בעניין עני המהפך בחררה (הרב ליכטנשטיין)

א. הסוגיה כאן, וברש"י ובתוס'; מרדכי סי' תקכד: ר"ן על הרי"ף על אתר; ב"מ י. שטמ"ק ד"ה מעבירין.
(פתחי-תשובה חו"מ סי' רלז ס"ק ב).

ב. ב"ב נד: "נכסי עכו"ם... בהן" רשב"ם ד"ה הרי (עד "ההוא אחר") רמב"ן ד"ה נכסי; [ספר הישר סי' תשמ"א] מרדכי
סי' תקנא, ב"ב כא: תד"ה מרחיקין, [מרדכי פ"ק דב"מ סי' רלג-רלו, ובהגהות מרדכי שם סי' תמה].

ג. בנוגע ליורד לחיי חבירו ועני המהפך - שו"ת מהרי"ק שורש קיח; שו"ת מהרש"ל סי' לו; שו"ת חו"י סי' מב-מג
שו"ת חתם-סופר חלק חו"מ סי' עט וסי' קיח.

(מערופיא - הסדר בין מוכר וקונה או מלוה ולווה לעסק קבוע ביניהם).