דף מקורות / תשל"ד דף מס' 48

מסכת קידושין, פרק שלישי (נח:)

בעניין האומר צא וקדש לי אשה פלונית והלך וקדשה לעצמו (הרב ליכטנשטיין)

א. קדש או קנה במעות עצמו - הסוגיה כאן; רמב"ם אישות פ"ט הי"ז, מכירה פ"ז הל' י-יא; ירושלמי על אתר עד
"יעזוב".

ב. קידש או קנה במעות המשלח - תוספתא ב"מ פ"ד הל' יא בסופה (הובא גם בירושלמי ב"מ פ"ה ה"ג בראשה) חי'
הרמב"ן כאן ד"ה גמרא, או רשב"א ד"ה אזל [דברי בעל המתיבות הובאו ע"י כמה ראשונים בכמה מקומות, ונאספו בספר
המתיבות הוצאת ר' ב. מ. לוין עמ' 38‎-9 וע' גם אוצה"ג על אתר] מרדכי סי' תקכב (לפחות עד "דצריכא גט") וסי' תקכג.
רמב"ם מכירה פ"ז הי"ב, שכנים פ"ז ה"ו [ב"ק קב. בסוף העמ' "ת"ר הנותן... מעיקרא" ובחי' הרשב"א ד"ה אחיכו]