דף מקורות / תשל"ד דף מס' 47

מסכת קידושין, פרק שני (מח:)

בעניין קידושי שטר (הרב ליכטנשטיין)

א. המקור - ה. "ומנין שאף בשטר... וממעט קידושין" (ויש לעיין ג. תד"ה ואשה עד "קניין אחר הוא").

ב. אופי ונוסח השטר - ט. "ת"ר כיצד בשטר... הנקנים באמירה", ובתד"ה הלכתא; חי' הרמב"ן ד"ה בתך; רשב"א ד"ה
מתקיף, וד"ה אימא; ריטב"א ד"ה איתמר; רמב"ם אישות פ"ג ה"ד [ופ"ג הי"ח ובדברי הרמב"ן על זה בחי' ט: סד"ה כתבו
"ומסתברא וכו'..."].

ג. קידושי כסף בנותן שטר - הסוגיה מח.; רשב"א ד"ה וחרמים: רמב"ם אישות פ"ג ה"ד, בלח"מ ד"ה גבי.