דף מקורות / תשל"ד דף מס' 46

מסכת קידושין, פרק שני (מח.)

בעניין ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף (הרב ליכטנשטיין)

א. הסוגיה מח. ולהלן סג. המשנה הראשונה והגמ' עליה; תוס' כאן ד"ה דכ"ע, וב"ק צט. ד"ה אב"א, או ע"ז יט: ד"ה
אלמא.

ב. רשב"א על אתר ד"ה הא וד"ה מרי; ולהלן סג. סד"ה אמר "ולמ"ד אינה...", ריטב"א ד"ה נימא; רמב"ם אישות פ"ה
ה"כ; תוס' רי"ד ד"ה ישנה.

ג. ב"ק צט. תד"ה אלא במאי; קצוה"ח סי' קכו ס"ק יג.