דף מקורות / תשל"ד דף מס' 45

מסכת קידושין, פרק שני (מח.)

בעניין המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו (הרב ליכטנשטיין)

א. מח. תד"ה המוכר; רמב"ם מכירה פ"ו הי"ב.

ב. כתובות פה: "א"ל רבא... כידה" וידוייק ברש"י שם; ראב"ד בהל' מכירה פ"ו ה"יב (וביתר ביאור בתמים-דעים סי'
סד-סה, או בהשגות על הרי"ף כתובות (מה. באלפס) "וענין המוכר.. מפורש יפה") רא"ש כתובות פ"ט סי' י, "הראב"ד ז"ל כתב...
נתקבלת כתובתיך".

ג. מרדכי כתובות סי' ריח-ריט "המוכר שט"ח... בשמיה"; רמב"ם מכירה פ"ו ה"ז והי"ד.

[ד. אוצה"ג כתובות סי' תרל"ד; רי"ף (מד: באלפס) "וחזינא...בלא בעלה"].

ה. קצוה"ח סי' סו ס"ק כה (סיכום השיטות היסודיות)

ו. ב"מ כ. תד"ה ש"מ (עד "כדפרישית").