דף מקורות / תשל"ד דף מס' 44

מסכת קידושין, פרק שני (מז:)

בעניין חלות שמירה (הרב ליכטנשטיין)

א. הסוגיה כאן; תד"ה אלא הא; ריטב"א ד"ה הא.

ב. ב"מ צט. "אמר רב הונא... משיכה בשומרים", ובתד"ה כך; ובמקביל ב"ק עט. המשנה והגמ' עליה עד "משיכה בשומרים",
ובתד"ה תקנו.

ג. ב"מ מג. המשנה הראשונה והגמ' עליה.

ד. ב"מ כח: - כט. "מה יהא בדמים... לא הוי שואל עליה". ובתד"ה והוי (עד "ר"ח וה"ג פסקו") בעה"מ (טו: באלפס) ד"ה
הלכה, רא"ש פ"ג סי' כו.

ה. רמב"ם פיהמ"ש ב"ק עט., והל' שכירות פ"ב ה"ח (עד "כיוצא בזה").