דף מקורות / תשל"ד דף מס' 43

מסכת קידושין, פרק שני (מו:)

בעניין תורם מן הרע על היפה (הרב ליכטנשטיין)

א. הדין כשלעצמו - משנה תרומות פ"ב מ"ד; רמב"ם תרומות פ"ה ה"א, סהמ"צ לרמב"ם עשין קכט והשמטות הרמב"ן לעשין
מצוה ט'; רשב"ם ב"ב קמג. ד"ה לא תשאו; תמורה ה. "והרי תורם... קמ"ל", ובתד"ה אם.

ב. ראית ר' אילעי (אם אינו קדוש וכו') על אתר - תד"ה אם ובתוס' רא"ש המקביל. ויש להשוות:

1. ב"ק סח. "איתמר המוכר לפני יאוש... דאהנו מעשיו".

2. רמב"ם בכורות פ"ו ה"ה, טומאת צרעת פ"י ה"א.