שעור כללי / תשמ"ט דף מס' 42

מסכת קידושין, פרק שני (מה:)

בעניין קידושי קטנה שהלך אביה למדה"י (הרב ליכטנשטיין)

א. מה: תד"ה בפירוש - "ועוד פסק בשאילתות ... לא צריך לקדשה" (בשאילתות שלפנינו ליתא ויעויין בהעמק שאלה נט, ז).

ב. בה"ג סוף הל' קידושין - "וקטנה דאיתיה... לקדושה"; [שו"ת סה"י סי"ג]; רמב"ן על אתר - "וכתב בה"ג... להחמיר" או
רשב"א - "ולענין קטנה שהלך... להקל בדבר"; ריטב"א סד"ה כתב - "ואעפ"י שיש לומר... להחמיר בו"; רא"ש ס"ח עד "ומן הייבום";
שו"ת ריב"ש סי"ד - "ואם יאמר האומר... הוא כולל לשם קידושין".

ג.יבמות קיב: "ומאי שנא קטן... הפקר".

ד. שם קז. - "בית שמאי... ונשואות", "רבה ורב יוסף... בעילת זנות"; רמב"ם פ"א מהלכות אישות ה"ד.

ה. שו"ת ריב"ש סימן קצג - "ועוד שגם התוספות... אינה צריכה קידושין אחרים; שו"ע אהע"ז סימן לז, סעיף יד, ובפתחי תשובה
סק"ח.

[ו. רמב"ם פ"ד מהל' אישות ה"ז ובראב"ד או פי"א מהלכות גירושין ה"ז ובראב"ד (גיטין סה. והשגת הראב"ד (לא. באלפס))].