דף מקורות / תשל"ד דף מס' 41

מסכת קידושין, פרק שני (מה:)

בעניין קטנה שנשאת שלא לדעת אביה (הרב ליכטנשטיין)

[הסוגיה מה: והמקורות יהוו נקודת מוצא, אך השעור ידון בעיקר בענין דעת בנישואין כללית, וההשוואה לקידושין]

א. מה: "נתקדשה לדעת אביה... בחיי האב"; רי"ף על אתר; רמב"ם תרומות פ"ח הט"ז, והשווה להל' אישות פ"ג הי"ג.

ב. י. "איבעיא להו תחילת... על גמר ביאה"; תד"ה כל.

ג. כתובות נז: "תנא קטנה... הלואי" דברי ר"י מיגש שטמ"ק שם.

ד. מרדכי על אתר סי' תקטז (הובא ביתר הרחבה בהגמ"י אישות פכ"ב אות ב).