שעור כללי / תשמ"ט דף מס' 40

מסכת קידושין, פרק שני (מד:)

בעניין דעת בנישואין (הרב ליכטנשטיין)

א. מד: "איתמר קטנה שנתקדשה... באחותה"; מה, הנהו בי תרי... ושמואל", מה: "נתקדשה לדעת אביה... מריה" [עדיף עד "בחיי
האב"].

ב. רי"ף (יט.) "ומדאשכחינן... בין לא נתרצה האב"; "נתקדשה לדעת אביה... מריה";ר"ן (ע"ב) - "והקשו עליו שהרי הוא ז"ל
הביא... הנשאי לו"; רמב"ם פ"ג מאישות הי"ג, פכ"ב שם ה"ה, פ"ח מתרומות הט"ז.

ג. ירושלמי קידושין פ"ב ה"א - "קידשה לדעת וכנסה שלא לדעת... אביה יורשה".

ד. קידושין י. "איבעיא להו תחילת ביאה... על גמר ביאה"; תד"ה כל

ה. מרדכי קידושין סי' תקט"ז - "מעשה באחד... לא ימחה לעולם" [הגה"מ פכ"ב מאישות אות ב]

[ו. יבמות קז. - "בית שמאי... ונשואות", "אמר רב יהודה... דרבנן נינהו"; כתובות עד. - "מכדי כל תנאי... להדדי".]

ז. חי' ר"ח פ"ד מיבום וחליצה הט"ז עד סד"ה ואשר.