שעור כללי / תשמ"ט דף מס' 39

מסכת קידושין, פרק שני (מג:)

בעניין גירושי קטנה ושוטה (הרב ליכטנשטיין)

א. גיטין סד: "נערה המאורסה... בין גיטה לדבר אחר"

ב. יבמות קיג: "א"ר יצחק... הא דרבנן".

ג. קידושין מג: תד"ה וכל; ובמקביל גיטין סד: תד"ה וכל (בעיקר בסוף "וכן נראה... ליציאה"); יבמות קיג: ד"ה יצתה ובהגהגר"א שם;
רשב"א שם ד"ה דתנא [רמב"ן קידושין מג: ד"ה וכל] [התרומה עמ' 87‎-86].

ד. גיטין עח. המשנה הראשונה ותד"ה אינו גט.

ה. רמב"ם פ"א מגירושין ה"ה; פ"י הכ"ג ובהשגת הראב"ד השניה; פ"ט מהל' מלכים ה"ח.