דף מקורות / תשל"ד דף מס' 38

מסכת קידושין, פרק שני (מג:)

בעניין קבלת קידושין ע"י קטנה ונערה (הרב ליכטנשטיין)

א. מג: מחלוקת ר"י ור"ל; רש"י ד"ה היא.

ב. מד: "איתמר... באחותה"; מה. "הנהו בי תרי... דרב ושמואל"; מו. "איתמר ...לדעת אביה".

ג. מד: תד"ה קטנה; חי' הריטב"א שם ד"ה אתמר (חי' הרשב"א ד"ה איתמר וד"ה ואקשי') מו. תד"ה בין.

ד. רמב"ם אישות פ"ג הל' יא-יג ובהגמ"י אות ח'.