ה

דף מקורות / תשל"ד דף מס' 37

מסכת קידושין, פרק שני (מב:)

בעניין אינה יכולה לשמור גיטה (הרב ליכטנשטיין)

א. גיטין סד: "ת"ר קטנה... לדבר אחר". שם סה. "אמר רבא ג' מידות...אביה".

ב. יבמות קיג: "א"ר יצחק... הא מדרבנן". ובתד"ה יצתה, חי' הרשב"א שם; הגהת הגר"א שם (וביתר ביאור בביאוריו לאה"ע סי' קיט ס"ק יב).

ג. רמב"ם גירושין פ"י הכ"ג ופ"ב הי"ט; אישות פ"ד ה"ז ובראב"ד (והשווה גירושין פי"א ה"ז)

ד. גיטין עח. תד"ה אינו.