שעור כללי / תשל"ד דף מס' 36

מסכת קידושין, פרק שני (מב:)

בעניין שליחות למעילה (הרב עמיטל)

חגיגה י: "מעילות מכתב כתיבן... ר' אשי". מעילה כ.

משנה השליח וכו'.

מעילה כא. "שלח ביד חש"ו..." ותד"ה נתנו;

מעילה יח: "אין לי אלא אוכל ונהנה..." רש"י וש"מ שם;

רמב"ם מעילה פ"ז הל' א-ב ומל"מ שם;

קידושין נד: "אמר עולא משמיה דבר פדא..." ותד"ה קרבנן,

נדרים לד: "לאפוקה דאי אזמניה..." בר"ן וברא"ש שם.