דף מקורות / תשל"ד דף מס' 35

מסכת קידושין, פרק שני (מב:)

בעניין שליח לדבר עבירה (הרב ליכטנשטיין)

א. הסוגיה כאן מב: - מג. ובתוס' רי"ד ד"ה שילח, תד"ה אמאי, ריטב"א ד"ה שאני וד"ה מאי.

ב. ב"ק עט. תד"ה נתנו (המחצית השניה). נמ"י על המשנה (כט. באלפס).

ג. חו"מ סי' רצב סעי' ד ובסמ"ע סק"י וש"ך ס"ק ד; שם סי' שמח ש"ך ס"ק ה; שם סי' קפב בראש הסימן ברמ"א ובנה"מ ס"ק א.

ד. רמב"ם מעילה פ"ז הל' א-ב; מל"מ בהל' גניבה פ"ג ה"ו; קצוה"ח סי' קפב ס"ק ב.

ה. מעילה כא. "שילח ביד חרש... שליחותיה".

 

בענין שליח נעשה עד - סוגיה מג: וברש"י, בעה"מ ומלחמות, רמב"ם הל' שכנים פ"א ה"ז, מלוה ולוה פט"ז ה"ה ובמ"מ שם, ר"ן כאן;