דף מקורות / תשל"ד דף מס' 34

מסכת קידושין, פרק שני (מב:)

בעניין שליח שטעה (הרב ליכטנשטיין)

א. כתובות צט: ק. "פשיטא... למיטעי". ובתד"ה רבא. (מקביל לתד"ה אבל בקידושין מב:).

ב. ב"ב קסט: "ההיא איתתא... באחריות"; רמב"ם הל' שכנים פ"א ה"ג ובראב"ד, ופ"ב ה"ד; או"ז ב"ב שם סי' רלז (סוכם בהגהות אושרי שם י:
כו) יד-רמה שם סי' צא.

ג. כתובות פה. "אבמי... לעוותי".

[ד. ב"מ עד: "ההוא גברא עד המשנה. ובדברי הראב"ד בשטמ"ק שם].