דף מקורות / תשל"ד דף מס' 33

מסכת קידושין, פרק שני (מב:)

בעניין יורש או שותף החולק שלא לדעת חבירו (הרב ליכטנשטיין)

א. ב"מ לא: "איסור... של הדיוטות". שם סט. "הנהו תרי כותאי... טבי ותקולי לא".

ב. ב"ב קו: "איתמר שני אחים... וניחא ליה ללוקח", תד"ה ושמואל; רי"ף על אתר (נא. באלפס) "איתמר.. דאתי"; ר"י מיגאש שם ד"ה
ושמואל, בקטע השני (הובא אף בשטמ"ק ד"ה וז"ל הרא"ם); חי' הרמב"ן ב"ב, בעיקר ד"ה הני; רמב"ם שכנים פ"ב ה"ט (להשוות שם פ"ד ה"ד)
ובהגמ"י אות ג'; נחלות פ"י הל' א, ד; רא"ש ב"ב שם סי' ב (עד "הראב"ד ז"ל").