שעור כללי / תשל"ד דף מס' 32

מסכת קידושין, פרק שני (מב.)

בעניין מידי דאיהו לא מצי עביד, שליח לא מצי משוויה (הרב עמיטל)

קידושין כג: "עבד כנעני מהו...".

נזיר יב, "אמר רבא ומודה ר"י עד המשנה.

תוס' שם ד"ה מ"ט;

נדרים עב: "ת"ר אפוטרופוס..." ובר"ן ורא"ש שם;

ב"ק קט: "ת"ר מנין לכהן...";

יבמות צט: תד"ה ואין; כתובות יא. סד"ה מטבילין.