דף מקורות / תשל"ד דף מס' 31

מסכת קידושין, פרק שני (מב.)

בעניין זיקת זכיה לשליחות (הרב ליכטנשטיין)

א. קידושין מב. "ואלא הא דא"ר גידל... ממטה תקחו".

ב. ב"מ עא: "ת"ר מלוה ישראל... לא אתי לכלל שליחות"; [חי' הרמב"ן שם ד"ה הא]; חי' הרשב"א ד"ה רבינא, חי' הרשב"א בקידושין כאן
ד"ה מהא; ר"ן כאן ד"ה גרסינן "ואיכא דבעי למילף וכו'...".

ג. גיטין סד: "א"ר יהודה א"ר אסי... דלית לה עיקר מה"ת לא"; תד"ה שאני (לפחות עד "נמי לאחרים").

ד. ב"ב קנו: המשנה השניה והגמ' עליה, תד"ה זכין.