דף מקורות / תשל"ד דף מס' 30

מסכת קידושין, פרק שני (מא:)

בעניין שליחות בקדשים (הרב ליכטנשטיין)

א. הסוגיא כאן ויעויין היטב בתד"ה נפקא, ובמקביל בתוס' הרא"ש ד"ה מכאן, "וא"ת וניליף...כמותו"; ירושלמי ריש פרקין עד "שלא מדעתו".

ב. נדרים לה: "אבעיא להו... מכל מקום"; יומא יט. בסוף העמ' "ואמרו לו... בי"ד", ובתד"ה מי; חי' הרשב"א קידושין כג: ד"ה דאמר; רמב"ם
נדרים פ"ו ה"ה, קרבן פסח פ"ג הל' ב, ברכות פי"א הל' יא-יב (ידויק שם בסוף דבריו).

[דיון מקיף בענין שליחות בקודשים נמצא בשו"ת מנחת-ברוך לר' ברוך מקרינקא חלק "אמרי חיים" סי' יג-כ'. יעוץ לעיין לפחות בסי' יג-יד].