דף מקורות / תשל"ד דף מס' 29

מסכת קידושין, פרק שני (מא.)

בעניין שיעור בתרומה ובחלה (הרב ליכטנשטיין)

א. תרומות פ"ד מ"ג ובירושלמי שם. (מובא גם בר"ש שם, ובתוס' קידושין מא.); חולין קלז: "גופא... דרבנן בדרבנן בששים"; רמב"ם תרומות פ"ג
הל' א, ב, ד.

ב. חלה פ"ב מ"ז ובירושלמי שם; תוספתא חלה פ"א ה"ו ("א"ר יהודה וכו'"). [בתוספתא כפשוטה עמ' 791‎-2). רמב"ם ביכורים פ"ה הל' א, ב,
ד; ברכי יוסף על יו"ד סי' שכב ס"ד.

ג. פאה פ"א מ"א ובירושלמי שם עד "המחלוקת". [ובשנות אליהו להגר"א שם "עוד פריך שם בירושלמי... כדאיתא פ"ג מס' ביכורים"].

ד. ביכורים פ"ב מ"ג, רמב"ם ביכורים פ"ב הי"ז.