דף מקורות / תשל"ד דף מס' 28

מסכת קידושין, פרק שני (מא.)

בעניין שליחות בתרומה (הרב ליכטנשטיין)

א. הגמ' על אתר עד "לרבות את השליח".

ב. נדרים לו: "אבעיא להו... הכא נמי באומר וכו'", ובר"ן ד"ה הכא; ותד"ה כל; גיטין סו. תד"ה כל, ובחי' הרמב"ן שם, ד"ה הא (עד "תרומתו
תרומה"); חי' הרשב"א נדרים לו: ד"ה הא (הגמ' בחולין שהוא מצטט היא בדף ב.)

ג. רמב"ם תרומות פ"ד הל' א, ט ובראב"ד ובכ"מ שם;

ד. ירושלמי תרומות פ"א ה"א (ג.) "אתם פרט לתורם את שאינו שלו... חבירו תרומתו תרומה" (עדיף עד הוא אחר) לפי ביאור הגר"א והרידב"ז
שם.