דף מקורות / תשל"ד דף מס' 27

מסכת קידושין, פרק שני (מא.)

בעניין שליח עושה שליח (הרב ליכטנשטיין)

א. יסוד הדין; האם ולמה שליח עושה שליח - גיטין כט. המשנה והגמ' עליה עד הרי היא כגט"; תד"ה רשב"ג [ובמקביל, במרדכי שם, סי' שנט
"רשב"ג... שאין מקפיד". ובתוס' הרא"ש ד"ה רשב"ג]. רי"ף, השגת הראב"ד עליו, בעיקר "ועוד בר...קא קפדי" ותשובת הרמב"ן בספר הזכות, "ומה
שהביא הרב... מקפיד כן". [ויש להשוות חי' הרמב"ן שם ד"ה א"ר כהנא]; חי' הרשב"א קידושין מא. ד"ה מלמדי, רמב"ם גירושין פ"ז ה"ד, פ"ב: הל'
ה-ז וזכיה ומתנה פ"ד ה"י.

ב. הגדרת מילי: באיזו שליחות נאמר ששליח עושה שליח - רש"י גיטין שם, ד"ה רבא; מרדכי קידושין סי' תקה; גיטין סי' תכ. ועיין בנוגע
להסדרת "מילי לא ממסרי לשליח", ובנוגע ל"אומר אמרו" (או שאומר בפירוש למי, או 'מדעתכם') בגיטין סו. המשנה והגמ' עד סז. "גופא", וברמב"ן
ד"ה א"ר חסדא... "וק' לי...תלמוד" ובר"ן, וברמב"ם.