שעור כללי / תשמ"ט דף מס' 26

מסכת קידושין, פרק שני (מא.)

בעניין מצוה בו יותר מבשלוחו (הרב עמיטל)

גמרא ריש פ' האיש מקדש ובר"ן על הרי"ף מצוה וכו'.

רמב"ם פ"ל מהל' שבת ה"ו; טור או"ח סי' רנ; שו"ע או"ח שם ובשע"ת, באה"ל, ושעה"צ ס"ק ט.

שו"ע אבע"ז סי' לה ס"ב ובפ"ת שם ס"ק ב.

שם סי' לד ס"ג בהג"ה ובב"ש ס"ק. ה

תשובות ריב"ש סי' פד.

רמב"ם פ"ג מאישות הכ"ג ובמל"מ; שם פ"י ה"ו.

טור אהע"ז סי' סב, ב"ח ד"ה כ' הרמב"ם המארס.

סז: "כל שאין עליו קידושין" עד סוף העמוד.

גיטין פב: "אמר אביי את"ל וכו'"; חי' הר"ן שם ד"ה מ"ט; רשב"א ד"ה הא דאמרי' קידושי ראובן.

שו"ת מהר"ח או"ז סי' קכח.