שעור כללי / תשמ"א דף מס' 25

מסכת קידושין, פרק ראשון (ט:)

בעניין קידושי ביאה (הרב ליכטנשטיין)

א. צ: "ובעלה... ובעלה" ובתוד"ה ובעלה (ובמקביל יבמות נה: תוד"ה קיחה).

ב. ט: "ובביאה... והדר בעיל קמ"ל" (עדיף "...מיקניא בביאה קמ"ל) ;ירושלמי פ"א ה"א "...הבא אחריו בחנק"

ג. י. "איבעיא להו...נדריה מאי" ; ובתוד"ה כל; רי"ף יבמות (יח: באלפס) "אין לי... על גמר ביאה"; רמב"ן קידושין ד"ה הא דבעיא (ניתן
להשמיט "ויש שהשיבו... קני לה בהעראה"); ספר הישר לר"ת סי' קנג (יסודי); [תוס' ישנים יבמות נה: ד"ה עוד פר"ת, או"ז ח"א סי' תר"נ סע' ח];
רמב"ם אישות פ"ג ה"ה, ופ"י ה"א.

[ד. ה. "אמר רב הונא חופה... הנאתן מרובה"; ראב"ן ריש קידושין (רסה: בדפי הספר) "...פיסוק רגלים"]

[ה. כב: "ת"ר כיצד בחזקה...וזה נהנה הוא"; ירושלמי פ"א ה"א "א"ר יודן ק"ו...ואינה נקנית בביאה"]

[ו. יבמות נו. "אחד המערה... מעיקרא"; ירושלמי יבמות פ"ו ה"א "קנה ולא חלק... כאשתו לכל דבר"; יבמות נו. תוד"ה לדברים (בסוף הדיבור "ולא
פליגי... בפלוגתייהו בהעראה"].