שעור כללי / תשנ"ו דף מס' 24

מסכת קידושין, פרק ראשון (ט.)

בעניין שטר קידושין של איסורי הנאה (הרב עמיטל)

ט., גמ' "ת"ר בשטר כיצד וכו'...".

מאירי שם, ד"ה וכבר בארנו גם כן שאם קדשה בשטר וכו'.

גיטין כ., גמ' "א"ר חסדא יכילנא... הלכתא כוותיה".

שם, תד"ה דילמא.

ירושלמי קדושין פ"א, "כתבו על דבר שהוא אסור בהנאה... " עד סוף הסוגיה שם.

תשובות הרשב"א ח"א סי' ר"ג.

תשובות הר"ן סי' נ"ה קטע ד"ה ואעפ"י.

נדרים מז., "תנן התם עד המשנה; שם ר"ן ד"ה והוי יודע.

שם, חי' הרשב"א ד"ה בחייו ובמותו, "... והראב"ד".

ע"ז סב., תד"ה בדמיהן.

תמורה ה., תד"ה מיתיבי.

רא"ש פ"ב סי' ל"א עד ירושלמי.

ר"ן על הרי"ף סופ"ב דקידושין ד"ה מכרן וקידש בדמיהן.

שו"ע אה"ע סי' כ"ח סע' כא ברמ"א וב"חלקת מחוקק" שם ס"ק מא.

שם, סי' ל"ב סע' ד ברמ"א "או על איסורי הנאה", וב"חלקת מחוקק" ו"בית שמואל" שם.

"משנה למלך" פ"ה מהל' אישות ה"א, עד "וראיתי לרש"י".

"אבני מילואים" סי' קל"ט ס"ק יג.

שו"ת רע"א סי' קכ"ט קטע ד"ה וביותר י"ל.