שעור כללי / תשמ"א דף מס' 23

מסכת קידושין, פרק ראשון (ט.)

בעניין דעת האשה או הקנאתה בקידושין (הרב עמיטל)

ר"ן נדרים ל. ד"ה ואשה;

להלן ט. "ת"ר בשטר... ואמר רבא"; שם ע"ב "אתמר כתבו לשמה..." ורשב"א ד"ה אימא

ר"ן (ריש מכילתין) ד"ה בשטר מנלן

מח. "נימא כתנאי..."; מו. "ש"מ המקדש במלוה ופרוטה...".

מח: ובסנהדרין יט: "מלוה ופרוטה..."

יב: "ההוא גברא דקדוש בציפתא... ההיא איתתא".

רמב"ם אישות פ"ג הט"ו, גירושין פ"ו ה"א ה"ג וה"ד.

אבני מלואים סי' רז סק"ו.

להלן סב. גמ' "תנן התם... בידו לקדשה"

אבני מלואים סי' מג בא"ד "אמנם לע"ד... לפמ"ש".