שעור כללי / תשמ"ט דף מס' 22

מסכת קידושין, פרק ראשון (ח:)

בעניין בע"ח קונה משכון (הרב ליכטנשטיין)

[רצוי ללמוד את כל הגמרות המסומנות להלן, לפני לימוד התוס' והראשונים].

א. קידושין ח:, "איתביה... שקונה משכון", ובתוס', יט., "המקדש במלוה וכו'" ובתד"ה במלוה; רמב"ן, ח:, ד"ה ובמשכון; רמב"ן, יט., ד"ה
המקדש; רא"ש, קידושין פ"א סי' י'.

ב. גיטין לז., "תנן התם... שקונה משכון" ובתד"ה שאני; בעל המאור (יט: באלפס)

ג. פסחים ל:, "נכרי שהלוה... ולהבא הוא גובה"; לא., "תנן נכרי... לא קני", ותד"ה בדרבי, שקונה; בעל המאור (ט: באלפס) עד "שפיר
עבד"; רמב"ן במלחמות, עד "הדיינין".

ד. שבועות מג:, "אמר שמואל... לאו מצוה קא עביד" ובתד"ה מתני'; רי"ף, בעל המאור ורמב"ן במלחמות שם; חי' ר"י מיגש, ד"ה נקטינן
השתא.

ה. בבא מציעא, פא:, "מתניתין דלא... כשומר שכר"; בעל המאור שם; ראב"ד בכתוב שם [ראב"ד, הובא בשטמ"ק ד"ה כתוב בספר המאור].

ו. ר"ן על הרי"ף, שבועות (יז: באלפס), "ולענין מי... לאו הילך היא".

ז. רמב"ם, פ"ה הל' אישות הכ"ג והי"ד; פ"י הל' שכירות ה"א ובראב"ד שם.