שעור כללי / תשמ"ט דף מס' 21

מסכת קידושין, פרק ראשון (ח:)

בעניין תשלום בעבור הצלת חבירו (הרב ליכטנשטיין)

א. ח: - "התקדשי לי בכיכר... מחייבת ביה את"; מאירי ד"ה היה כלב.

ב. ב"מ לב. - המשנה

ג. שמות כג, ה וברש"י ו"כלי יקר" שם

ד. תורת האדם, ענין הסכנה (עמ' מד-מה) "ולענין שכר רפואה... דליחי עמך"

ה. ב"ק נז: "נפלה לגינה... האי אית ליה פסידא" (ובתוד"ה אי נמי).

ו. רמב"ם פי"א מגזו"א הי"א ובמל"מ.